PMFB: GF100 middle memory controller

Todo

write me

Introduction

Todo

write me

MMIO registers

8-bit space pmfb [0x40000]
gf100-mmio 0x140000: PMFB
Address Name Description
0x0+part*0x2000 (part<16) PART[part] middle memory controller partition
0x3e000 PARTS middle memory controller partition
8-bit space pmfb-part [0x2000]
pmfb 0x0+part*0x2000: PART[part] (part<16)
pmfb 0x3e000: PARTS

Todo

fill me

Address Name Description
0x800 SLICES middle memory controller slice
0x1000+i*0x400 (i<4) SLICE[i] middle memory controller slice
8-bit space pmfb-slice [0x400]
pmfb-part 0x800: SLICES
pmfb-part 0x1000+i*0x400: SLICE[i] (i<4)

Todo

fill me

Interrupts

Todo

write me