G80 VGA emulation

Todo

write me

Introduction

Todo

write me

MMIO registers

8-bit space g80-prmio [0x1000]
g80-mmio 0x601000: PRMIO
gf100-mmio 0x601000: PRMIO

Todo

write me

8-bit space g80-prmfb [0x20000]
g80-mmio 0xa0000: PRMFB
gf100-mmio 0xa0000: PRMFB

Todo

write me